Steder i sognet


Steder i Egense Sogn

I Trap Danmark fra 1957 gives følgende beskrivelse af Egense Sogn:

"Egense Sogn (Egense kommune) omgives af Svendborg Købstads jorder, Svendborg sund samt Øster Skerninge, Ollerup og Kirkeby sogne. Den smalle, nordlige del af sognet, der strækker sig helt frem til Kirkeby station, og som udgøres af Hvidkilde gods' tilliggender, består mest af et bakket, i nordlig retning stigende terræn, der næsten når 100 m og som i sin øverste del er skovklædt.

Her ligger Løvehave, Troldekrog, Hedeskov m.m. Denne bakkede, men for en stor del lerede del, er ved et bugtet dalstrøg (en tunneldal) skilt fra det øvrige sogn. I dalen ligger bl.a. den smukke 68 ha store Hvidkilde sø med tre små skovklædte holme (Storeholm 2,4 ha, Lilleholm 0,3 ha og Kirsebærholm 1,6 ha) og en stor bestand af svømmefugle, især grågæs. Søen er delvis skabt ved kunstig opstemning.

Den bredere, sydlige del af sognet har en småbakket overflade af frugtbart moræneler, men på fladen ligger den slyngede Egense ås, der ved Pavegård når en højde af 54 m (trigonometrisk station). Landet falder de fleste steder brat af mod Svendborg sund, der i den østlige del er bræmmet af villabebyggelse. Kun få steder findes en lav forstrand, som ved Lehnskov og ved Tankefuld, der er søgte sommerudflugts- og badesteder.

Foruden de allerede nævnte skove findes mod syd Overskov, Mølleskov, Fredskov, Pavevænget, Tankefuld, Povlinelund, Egebjerg mose m.fl. samt ved Hvidkilde yderligere Hestehave og den smukke Amalielyst. Gennem sognet går landevejen Svendborg-Fåborg."